วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด ม.3


ตัวชี้วัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. สังเกตและอธิบายลักษณะโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส
2. อธิบายความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ  และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม   และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   
4. สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล 
5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์  พืช และสิ่งแวดล้อม 
6. อธิบายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
7. สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถินและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ 
8. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  
9. อธิบายวัฏจักรน้ำ  วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ 
10. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ 
11. วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
12. อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
13. อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
14. วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15. อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
16. อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
17. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ  
18. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
19. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ   
 20. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   
21. ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
22. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง  และแนวโค้ง 
23.อธิบายงาน  พลังงานจลน์  พลังงานศักย์โน้มถ่วง  กฎการอนุรักษ์พลังงาน  และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้  รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
24. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์  กระแสไฟฟ้า  ความต้านทานและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
25. คำนวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
26. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัย  และประหยัด 
27. อธิบายตัวต้านทาน  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์ 
28. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่นๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตบนโลก 
29. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ  กาแล็กซี่ และระบบสุริยะ
30. ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
31. สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ   วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  การเกษตร และการสื่อสาร
32. ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจ ตรวจสอบ  หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
33. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลายๆวิธี
34. เลือกเทคนิควิธีการสำรวจ  ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย   โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม    
35. รวบรวมข้อมูล  จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ   
36. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป  ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน  และความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น